Thông báo công khai tình hình mua sắm tài sản công gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2019

Thông báo công khai tình hình mua sắm tài sản công gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2019

Link download file  : https://www.nct.net.vn/images/2019/11/thong-bao-cong-khai-tinh-hinh-mua-sam-tai-san-cong-goi-thau-mua-sam-trang-thiet-bi-day-nghe-nam-2019-1572874295-sidv1-api-supplier-idizx.pdf