Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính

Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính

Nhiệm vụ:

+ Điều phối hoạt động chung của nhà trường

 1. Là đầu mối điều phối chung các hoạt động trong trường nhằm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.

b)Xây dựng các nội quy, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường đối với CBVC, HSSV.

+ Về công tác bộ máy, nhân sự:

 1. Đề xuất cơ cấu tổ chức của nhà trường, giúp Hiệu trưởng trong công tác pháp chế, dự thảo các qui định, quy chế về tổ chức. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức.
 2. Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng qui trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ tuyển dụng giảng viên, cán bộ nhân viên.
 3. Đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường. Giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
 4. Thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nâng lương cho cán bộ theo đúng qui định nhà nước. Làm hồ sơ cử cán bộ đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của Cán bộ công nhân viên. Xác nhận lý lịch CB - NV. Cung cấp các số liệu về HCTC khi có yêu cầu

+ Nhiệm vụ về công tác hành chính

 1. Xét và cấp các loại giấy tờ trong phạm vi được qui định (Giấy chứng nhận CB-NV, Giấy nghỉ phép, Giấy giới thiệu, v.v..). Tiếp nhận, bảo mật và chuyển giao kịp thời, đúng địa chỉ công văn, giấy tờ gửi đến trường.
 2. Quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi đến. Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký.
 3. Xét và cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận bằng tiếng việt; Sao y những loại giấy tờ do trường ban hành.
 4. Giúp Ban giám hiệu trong việc lễ tân, tiếp khách.
 5. Thực hiện các công việc hiếu, hỷ theo quy định.
 6. Điều hành xe phục vụ công tác.
 7. Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của trường thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường.
 8. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Ban giám hiệu chủ trì.
 9. Phối hợp các đơn vị có liên quan, tổ chức hội nghị, đại hội của trường; là đầu mối giao tiếp: Sắp xếp lịch làm việc, đón khách của trường.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự

 1. Đảm bảo ANTT trong nhà trường, bảo vệ tài sản.
 2. Triển khai các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác tự vệ, an ninh quốc phòng.
 3. Triển khai các công tác bảo vệ chính trị nội bộ.