Đội ngũ cán bộ phòng quản trị thiết bị

Đội ngũ cán bộ phòng quản trị thiết bị

Phòng Quản trị thiết bị

 

 

Trưởng phòng
Giáo viên Nguyễn Ngọc Thiện

Trình độ ngoại ngữ:Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ A

Email: ngocthien66@gmail.com 

 

 


Lái xe cơ quan Phạm Văn Cường

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: 

Email: 

 

 


Kế toán viên Lưu Quang Vỵ

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: 

Email: vi603tnt@gmail.com 

 

 


Nhân viên bảo vệ Trần Hữu Hội

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: 

Email:

 

 


Giáo viên Nguyễn Thị Hải Ninh

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: nguyenthihaininh81@gmail.com

 

 


 Nguyễn Đình Huy

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Đại học

Email: dinhhuynvc@gmail.com 

 

 

Lưu Đức Luận

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Email: