Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị Thiết bị

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị Thiết bị

Nhiệm vụ:

 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng và điều chuyển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ theo yêu cầu công tác của nhà trường;
 2. Quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và xử lý mất mát, hư hỏng tài sản của nhà trường;
 3. Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp và sửa chữa CSVC của nhà trường;
 4. Đề xuất phương án thiết kế và giám sát công trình xây dựng, sửa chữa và phối hợp giám sát thi công các công trình xây dựng của nhà trường;
 5. Quản lý đất, công sở và nhà ở của Trường;
 6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh - sinh viên trong toàn trường;
 7. Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí;
 8. Hàng năm phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định;
 9. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của nhà nước;
 10. Xây dựng kế hoạch công tác quản lý vật tư thiết bị hoặc tài sản không còn sử dụng của trường và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư của các đơn vị;
 11. Hướng dẫn kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Phối hợp với các phòng chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nhà xưởng, đất đai, phòng học, sân bãi…;
 12. Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (xây dựng, đổi mới phát triển dạy nghề. . .) cho nhà trường;
 13. Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Trường làm chủ đầu tư;
 14. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án, tổ chức công tác đấu thầu;
 15. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ xây dựng dự toán các dự án đầu tư cơ sở vật chất; sửa chữa, xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư thực hành từng năm; 
 16. Phối hợp với các đơn vị thực hiện quản lý vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ kịp thời cho hoạt động giảng dạy và học tập;
 17. Kết hợp với phòng đào tạo và các khoa xây dựng định mức vật tư thực tập theo từng bài tập của các khoa các nghề; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức. Đề xuất thu hồi sản phẩm, phế liệu. Đề xuất việc thanh lý, xử lý vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để đảm bảo tận dụng tiết kiệm trong sử dụng;
 18. Tiếp nhận, thu hồi các dụng cụ, đồ dùng mau hỏng và đề xuất thanh lý;
 19. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi;
 20. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường;
 21. Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường;
 22. Thi công, lắp đặt trang thiết bị mới;
 23. Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường;
 24. Thực hiện các công việc phục vụ sân lễ, hội trường, bố trí trang thiết bị phục vụ: (âm thanh, chiếu sáng, quạt...);
 25. Thường xuyên theo dõi và kịp thời sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế để đảm bảo hoạt động của các đơn vị trong toàn trường;
 26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.