Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng

Nhiệm vụ:  

+ Quản lý khoa học, công nghệ:

a) Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;  

b) Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm; 

c) Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn sản xuất; 

d) Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

đ) Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; 

e) Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV; 

g) Thường trực Hội đồng khoa học Trường;

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

i) Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.    

+ Công tác đảm bảo chất lượng 

a) Thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình cho công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường;

c) Thường trực Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng  của Trường;

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng  trong Trường;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng kiểm định chất lượng Trường về công tác kiểm định chất lượng Trường;   

e) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng; 

g) Cập nhật, phổ biến các văn bản về Kiểm định chất lượng;

h) Định kỳ báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;

i) Phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

+ Nhiệm vụ về công tác quan hệ hợp tác quốc tế:

a) Phụ trách công tác quan hệ hợp tác quốc tế của Trường;

b) Đề xuất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường; 

c) Xây dựng kế hoạch thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các chuyên đề, hội thảo, mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm; tiếp nhận và tổ chức dịch tài liệu phục vụ chuyên đề;

d) Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường;  Lập chương trình, tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan, du lịch, bảo đảm hoạt động và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

đ) Tổ chức lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị trong Trường về hợp tác quốc tế;  

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Quan hệ hợp tác quốc tế được Hiệu trưởng giao.