Đội ngũ cán bộ Phòng QHDN & Tuyển sinh

Đội ngũ cán bộ Phòng QHDN & Tuyển sinh

Phòng QHDN & Tuyển sinh

 

Trưởng phòng
Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: Thạc sỹ

Email: Vanhacdnnamdinh@gmail.com 

 

Phó trưởng phòng
Thạc sỹ Nguyễn Văn Tài

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: taicdn@gmail.com

 

Giáo viên Trần Tất Bình

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: trantatbinhnvc@gmail.com