Đội ngũ cán bộ phòng kế hoạch - tài vụ

Đội ngũ cán bộ phòng kế hoạch - tài vụ

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

Trưởng phòng
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Thư

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: Thu0707nvc@gmail.com

 

Nguyễn Thị Toan

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: 

 

Giáo viên Nguyễn Thị Loan

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: loannvc@gmail.com 

 

Giáo viên Nguyễn Thị Tâm

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: nguyenthanhtam87nd@gmail.com