Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán tài vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán tài vụ

Nhiệm vụ:

+ Công tác Kế hoạch:

 1. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn, kế hoạch xây dựng, cải tạo sửa chữa và mua sắm cơ sở vật chất trong nhà trường.
 2. Đầu mối tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.
 3. Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.
 4. Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.
 5. Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

+ Công tác Tài chính:

 1. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính. 
 2. Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.
 3. Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường.
 4. Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định.
 5. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí khu nội trú và các lệ phí khác.
 6. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường. 
 7. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.
 8. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
 9. Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án sử dụng triệt để mọi nguồn thu cho Trường.
 10. Thực hiện và hướng dẫn thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 11. Thực hiện công tác kiểm tra thu chi nội bộ.
 12. Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.