Đội ngũ cán bộ phòng Đào tạo

Đội ngũ cán bộ phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

 

Trưởng phòng
Giáo viên Vũ Văn Thược

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: vuvanthuoc@gmail.com 

 

Phó trưởng phòng
Giáo viên Vũ Thị Hạnh

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: hanhcdn2@yahoo.com 

 


Thư viện viên Trần Thanh Thủy

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: thanhthuytvnvc@gmail.com

 


Thạc sỹ Trần Văn Thắng

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: IC3

Email: vanthang037@ gmail.com 

 


Thạc sỹ Vũ Thị Ngân

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: nganvu89nd@gmail.com