Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo

Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo

Nhiệm vụ:

+Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành, nghề mới.

 1. Nghiên cứu đề xuất với Ban Giám hiệu phương hướng phát triển nhà trường về qui mô, ngành nghề và phương thức đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và điều kiện của nhà trường
 2. Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng đối với các ngành, nghề đào tạo các bậc, hệ đào tạo trong trường.
 3. Xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành, nghề đào tạo   chính quy của trường.
 4. Chủ trì xây dựng kế hoạch thực tập chuyên môn, thực tập nghề nghiệp; phối hợp với phòng Quan hệ Doanh nghiệp và tuyển sinh và với các Khoa tổ chức triển khai thực hiện.
 5. Phối hợp với các Khoa xây dựng đề án mở mã ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhà trường, là đầu mối trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hồ sơ mở mã ngành, nghề đào tạo mới và đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 6. Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo   của Nhà trường.
 7. Kết hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy và đánh giá năng lực đội ngũ giảng viên hàng năm.

+Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, học tập trong nhà trường.

 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các bậc, hệ đào tạo của trường.
 2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc phân công GV, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi của các lớp trong trường. 
 3. Phối hợp với bộ phận Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của GV; chấp hành quy chế đào tạo của SV, học viên.
 4. Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các bảng biểu về công tác giáo vụ; cập nhật và quản lý kết quả học tập học kỳ, năm học và toàn khóa học; thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng; cấp các giấy tờ, xác nhận liên quan đến kết quả học tập cho người học; lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục trình Hiệu trưởng xem xét quyết định công nhận trúng tuyển, chuyển đi, chuyển đến, dừng học, tiếp tục học, lên lớp, công nhận tốt nghiệp đối với người học.
 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho giảng viên và giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định.
 6. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực tập trong ngoài trường.
 7. Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên, giáo viên là thỉnh giảng.
 8. Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xử lý học vụ thường xuyên.
 9. Phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của người học.
 10. Phối hợp với bộ phận Đảm bảo chất lượng tổ chức các kỳ thi.
 11. Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi của các lớp. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.
 12. Chủ trì tổ chức các Hội thi nghiệp vụ sư phạm, Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp",... cho người học và Hội thi giảng viên giỏi, giáo viên giỏi hàng năm.
 13. Rà soát, kiểm tra chương trình, tài liệu, giáo trình, ngân hàng đề thi các hệ đào tạo đang quản lý
 14. Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên tổ chức học chính trị đầu khóa, đầu năm học và lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp.
 15. Quản lý các nội dung thông tin đào tạo của toàn trường.  

+ Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin , sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin của trường.

b) Tổ chức các loại hình hoạt động, giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình … phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.

c) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet ... nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

d)Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ.

e) Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

f) Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong ngoài tỉnh, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

g) Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

h) Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.