Chức năng nhiệm vụ phòng công tác học sinh sinh viên

Chức năng nhiệm vụ phòng công tác học sinh sinh viên

Nhiệm vụ:

+ Công tác hành chính:

 1. Phối hợp các Khoa, phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nhà trường, sắp xếp, bố trí các lớp học sinh sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Cấp thẻ HSSV, thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể và thay đổi thẻ  học sinh sinh viên đối với những trường hợp bị xử lý (ngừng tiến độ, học lại) hoặc phải chuyển lớp.
 2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 3. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là HSSV của Trường để học sinh sinh viên được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu học sinh sinh viên với công an phường, xã để tìm nơi trọ học và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp HSSV và hướng dẫn HSSV đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của HSSV.
 4. Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
 5. Thực hiện trang trí băng rôn, khẩu hiệu, cờ cho các ngày lễ trong năm

+ Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên:

 1. Tổ chức, quản lý việc học tập của HSSV: như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.
 2. Kiểm tra HSSV thực hiện nội quy học đường.
 3. Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của HSSV theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.   
 4. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế học sinh, sinh viên  cao đẳng và trung cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 5. Thường trực Hội đồng xét, cấp phát bổng, tổ chức thực hiện xét, cấp phát bổng
 6. Kết hợp với phòng đào tạo tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.
 7. Kết hợp với các khoa tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh giỏi, olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.
 8. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV theo Quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 9. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
 10. Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại ký túc xá của nhà trường.

+ Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ:

 1. Phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức, thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Hiệu trưởng xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.
 2. Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

+ Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

 1. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.
 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý HSSV có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, ...
 3. Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.
 4. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên:

 1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.
 2. Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.