1.Tên trường

-Tên tiếng việt: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định;

          -Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Nam Dinh College Economics and Technology

2. Thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có thể uỷ quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền)

.4. Vị trí, chức năng

- Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nam Định hoặc Sở Lao động TBXH (nếu được ủy quyền); có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

- Chịu sự quản lý nhà nước về GDNN của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý về địa bàn của UBND tỉnh Nam Định.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác thuộc các nhóm ngành, nghề Nhà trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

- Liên kết với cơ sở đào tạo khác đào tạo nguồn nhân lực ở các cấp trình độ.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo, sản xuất kinh doanh.

- Liên kết với doanh nghiệp để đào tạo, giải quyết việc làm và sản xuất.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn

5.1. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định hiện hành. Cụ thể:

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định;

b) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

g) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

h) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

i) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định;

k) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

l) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

m) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

n) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

5.2. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Điều 25 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường;

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng theo quy định;

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;

e) Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường;

g) Đối với trường cao đẳng công lập được giao quyền tự chủ (trường cao đẳng tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; trường cao đẳng tự bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm và bảo đảm theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với trường cao đẳng công lập chưa được giao quyền tự chủ (trường cao đẳng do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; trường cao đẳng do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

6. Định hướng phát triển

- Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, phấn đấu trường Cao đẳng Kính tế và Công nghệ Nam Định thành trường chất lượng cao.

- Tập trung phát triển các ngành nghề được lựa chọn là ngành nghề trọng điểm theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

+ Cấp độ quốc tế (01 ngành nghề): Hàn

+ Cấp độ Khu vực ASEAN (02 ngành nghề): Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp

+ Cấp độ Quốc gia (15 ngành nghề): Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi; Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Điện tử dân dụng; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ; Chăn nuôi - Thú y; Nuôi trồng thuỷ sản; Đúc dát đồng mỹ nghệ; Gia công thiết kế sản phẩm mộc; Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ lễ tân; Kỹ thuật chế biến món ăn.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kính tế và Công nghệ Nam Định căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu thị trường lao động xác định ngành nghề trọng điểm trình Bộ Lao động TBXH phê duyệt theo qui định.

-Phát triển cơ sở đào tạo tại cơ sở Xã Việt Hùng – Trực Ninh – Nam Định (cơ sở của trường TCN KTCN) để đào tạo một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Cơ sở đào tạo tại cơ sở huyện Ý Yên (cơ sở của trường TCN TCMNTT)để đào tạo các ngành nghề về thủ công mỹ nghệ, các nghề truyền thống; Cơ sở tại xã Nam Phong (Cơ sở của trường TC KTKTNN) để đào tạo các nghề về nông nghiệp, nông thôn,… phục vụ cho phát triển nhân lực lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới kiểu mẫu;

- Tiếp tục mở thêm các ngành nghề đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động trong những năm tiếp theo;

- Từng bước tự chủ về tài chính theo lộ trình, tiến tới tự chủ 100% chi thường xuyên vào năm 2030.