CB - Đội ngũ giáo viên

CB - Đội ngũ giáo viên

Khoa cơ sở cơ bản

Trưởng khoa 
Giáo viên Nguyễn Anh Hiển

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B1

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: nguyenhiennvc103@ gmail.com 

 

Phó trưởng khoa
Giáo viên Nguyễn Thị Tiểu Ngọc

Trình độ ngoại ngữ: Đại học

Trình độ tin học: IC3

Email: nguyentieungocnd@yahoo.com.vn

 


Giáo viên Trần Thị Kim Cúc

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: trankimcuc125@gmail.com

 


Thạc sỹ Đặng Thị Liên

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: minhyen08@gmail.com

 


Thạc sỹ Đỗ Hải Yến

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: Doyen2908@gmail.com 

 


Thạc sỹ Phan Thu Hương

Trình độ ngoại ngữ: Thạc sỹ

Trình độ tin học: IC3

Email: phanthuhuong842013@gmail.com 

 


Giáo viên Bùi Văn Trường

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: truongbuivan512@gmail.com 

 


Giáo viên Tô Thị Thanh Hòa

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: thanhhoacdn@gmail.com 

 


Giáo viên Vũ Thị Nhâm

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học:Chứng chỉ B

Email: nhamvu160488@gmail.com 

 


Giáo viên Trần Thị Kiều Trang

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học:Chứng chỉ B

Email: Trangnvc2011@gmail.com 

 


Giáo viên Trần Văn Tiến

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học:Chứng chỉ B

Email: tranvantien1292@gmail.com