CK-ĐL  Đội ngũ giáo viên

CK-ĐL Đội ngũ giáo viên

Khoa cơ khí động học

 

Trưởng khoa 
Thạc sỹ 
Bùi Quốc Trình

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: IC3

Email: buiquoctrinh75@gmail.com 

 


Giáo viên Nguyễn Văn Liên

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: anhlien87@gmail.com 

 


Giáo viên Phạm Quang Hải

Trình độ ngoại ngữ: 

Trình độ tin học:

Email: 

 


Giáo viên Nguyễn Minh Sinh

Trình độ ngoại ngữ: 

Trình độ tin học :IC3

Email: xavang74@gmail.com 

 


Giáo viên Hoàng Quang Vũ

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C

Trình độ tin học :IC3

Email: quangvuhoang@gmail.com 

 


Giáo viên Đoàn Xuân Miên

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học :IC3

Email: miennhung@gmail.com 

 

 


Thạc sỹ  Nguyễn Quý Minh

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học :IC3

Email: Quyminhnvc@gmail.com 

 


Giáo viên Cao Văn Sáng

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học :IC3

Email: sang86nd@gmail.com

 


Giáo viên Trịnh Anh Quang

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học :IC3

Email: quangtrinhanhcdn@gmail.com