KT - Đội ngũ giáo viên

KT - Đội ngũ giáo viên

Bộ môn kinh tế

Trưởng khoa 
 Thạc sỹ Nguyễn Sơn Ngọc Minh

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C

Trình độ tin học: IC3

Email: minh_namdinh@yahoo.com.au 

 

 

 

Thạc sỹ Trần Thị Phương Dung 

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC (đạt chuẩn)

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: Dung79nvc@gmail.com 

  

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hằng

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: IC3

Email: thuhang31t5@gmail.com 

 

Thạc sỹ Phạm Thị Huyền Anh

Trình độ ngoại ngữ: B

Trình độ tin học: IC3

Email: huyenanh1302@gmail.com 

 

 

Thạc sỹ  Nguyễn Thị Thu Hoài

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: thuhoai84nvc@gmail.com